Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

dinsdag 27 april 2021

Keep on going.

Onlangs was ik te gast bij de prana retreat voor vrouwen in Drenthe. Vrouw in Vrijheid. Een mooie groep vrouwen die in mijn ogen even niet voor een makkelijke weg kiezen maar er toch vol vertrouwen in gaan. Door Amudra Marjan was ik uitgenodigd voor stembevrijding, wereld- en eigen liederen.

Een feestelijke dag zo op het einde van de retreat.

Not long ago, I was guest at the pranic retreat for woman in our province Drenthe. Woman in Liberty. A beatiful group of woman and when I see it through my eyes, they don't take an easy road but they go on and trust. Amudra Marjan invited me for voice liberation, world- and own songs.

A joyful day on the end of the retreat.

Foto's en video Amudra Marjan.
Een gedeelte van mijn song Swirley Wind.

Irene Brakman.

The Pranic Awakening Program

AmudraMadhura.com

Massage praktijk TOUCH

vrijdag 9 april 2021

Het lijkt zo stil....../ It seems so quiet.......

 


Het lijkt zo stil alsof er niets gebeurd, maar het tegendeel is waar. Ben nog steeds bezig met de Zingmeditaties en ook de belangstelling voor mijn eigen songs nemen toe.

Eigenlijk ben ik wel lekker bezig....het geven van individuele klanksessies en individuele stemsessies.

Het is jammer dat we op dit moment niet met groepjes kunnen samenkomen maar overal is wel een mouw aan te passen. De creativiteit wordt aangesproken en ik zie meer en meer mogelijkheden. Zelfs een sangsessie door de telefoon is mogelijk of via de computer. Wie had dit ooit gedacht, ik in ieder geval niet. 

Het blijft zo helend de stem gebruiken en samen zingen. Ook al zing je met twee personen samen in de vrijheid van de stem dan ontstaan er prachtige harmoniën. Ik denk iedere keer we zouden een opname moeten maken, maar dan is het al te laat. Alhoewel het dan waarschijnlijk de lading niet dekt, die je ondervindt wanneer je midden in de klanken zit. De stilte nadien is ook magisch, de resonantie hangt nog in de ruimte en alles vibreert en trilt na.

Als je interesse in zo'n sessie hebt met de stem of met klankschalen, de stem en andere instrumenten neem dan contact met mij op. Het kan via de email: morningstarr@gmx.com of via een app op nummer 0633997441.

Foto's genomen door Amudra Marjan tijdens de prana retreat.

 
 

It seems so quiet as if nothing is happening, but the opposite is true. I am still busy with the Singing meditations and the interest in my own songs is also increasing.
 
Actually, I am busy ... giving individual sound sessions and individual voice sessions. It is a pity that we cannot com together with groups at the moment, but there are solutions everywhere. The creativity is addressed and I see more and more possibilities. Even a sang session by telephone or via the computer. Who would have ever thought this, at least not me.
 
It is so healing, singing together. Even if you sing together with two people in the freedom of the voice, beautiful harmonies are created. Every time I think we should make a recording, but it's too late by then. Although it probably does not cover the charge that you experience when you are in the middle of the sounds.
 
The silence afterwards is also magical, the resonance still hangs in the room and everything vibrates and continues to vibrate. If you are interested in such a session with the voice or with singing bowls, the voice and other instruments, please contact me. You can do this via email: morningstarr@gmx.com or via an app on number 0633997441.
 
Irene Brakman. donderdag 24 december 2020

Fijne dagen!/Happy Holidays!

 Deze tijd vraagt om naar binnen te keren. De stilte op te zoeken in jouw zelf. Ik wens iedereen hele fijne dagen en een licht- en klankrijk Nieuw Jaar!

This time is asking to turn inside. Finding the silicence in your self. I wish everyone very lovely days and a New Year full with light and sound!


Deze opnames zijn gemaakt door Mieke Boot van 't Westlicht.

woensdag 23 september 2020

Ziele liederen/Songs of the Soul.

 

 

 
Op donderdagavond 10 september was het zo ver ik had de try-out van de songs, die zo rijkelijk door mij heen zijn gekomen. Een mooie groep vrouwen was er om mij heen, die blij waren om bij dit debut aanwezig te zijn. Zeer dankbaar daarvoor!
Wel heel spannend! Maar ik voelde een enorme support van deze vrouwen.
Allereerst samen een mantra gezongen, die een aantal maanden geleden eerst doorkwam. Daarmee komen we direct in het veld. Het werd mooi verwoord alsof er een lotusbloem open ging. Daarna alle nummers gezongen met stilte er tussen. Ik word enorm blij van het zingen en weet nu ook zeker dat dit mijn pad is. Wat een rijkdom!
Het is moeilijk om de songs te beschrijven maar ik noem het meditatieve songs. In verschillende lagen wordt je aangeraakt. Soms geeft het emotie, een herkenning of herinnering, een warm gevoel en nadien stilte.
Iemand noemde het ziele liederen tijdens de avond.
Het grappige is dat ik altijd een hekel had aan oefenen! In het verleden koste mij het altijd moeite om mijn dwarsfluit te pakken en te studeren. Nu kijk ik er naar uit om mijn gitaar weer op te pakken en mijn songs te zingen. Dan weet je dat het echt bij jou hoort!

Op vrijdag 2 oktober staat er een concertje gepland in Goedereede georganiseerd door yogadocente Jacqueline Hoekman. Het begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via 06-43556069.

Donderdag 15 oktober is het weer in Kortgene, Molendijk 1a. Het begint om 20.00 uur en er zijn nog drie plaatsjes beschikbaar. Aanmelden kan via lachendemaan@gmx.us.

Irene Sweet Medicine.
 
 
 
On Thursday evening September 10th I had the try-out of the songs, which have come through me so richly. There was a nice group of women around me, who were happy to be present at this debut. Very grateful for that!
Very exciting! But I felt tremendous support from these women.
First of all, we sang a mantra together, which first came through a few months ago. This brings us directly into the field. It was beautifully expressed as if a lotus flower opened. Then all songs sung with silence in between. Singing makes me very happy and I now know for sure that this is my path. What wealth!
It is difficult to describe the songs but I call them meditative songs. You are touched in different layers. Sometimes it gives emotion, a recognition or memory, a warm feeling and then silence.
Someone called it soul songs during the evening.
The funny thing is, I always hated exercise! In the past it was always difficult for me to pick up my flute and study. Now I look forward to picking up my guitar and singing my songs. Then you know that it really belongs to you!

On Friday, October 2, a concert is planned in Goedereede, organized by yoga teacher Jacqueline Hoekman. It starts at 7:30 pm. You can register via 06-43556069.

Thursday October 15 the weather will be in Kortgene, Molendijk 1a. It starts at 8 pm and there are still three places available. You can register via lachendemaan@gmx.us.

Irene Sweet Medicine.
 

maandag 17 augustus 2020

The Dragonfly song and lyrics Irene Sweet Medicine.

 

 

Ineens zag ik in op sociale media de Libelle voorbij komen. Iets wat in het veld zit want vaak staat de Libelle voor iets nieuws, een nieuw begin.

Zondag in de namiddag zat ik buiten, kijkend naar de buien die zich aan het ontwikkelen waren. Bewondering voor de kracht van de natuur! Ineens zag ik een grote Libelle voorbij vliegen. De Libelle bleef rondjes vliegen dan weer wat hoger en dan weer wat lager, wat een mooi zicht was het.

Toen de regen begon ging ik naar binnen en pakte mijn gitaar. Een tijdje geleden ontdekte ik een paar fijne klanken op mijn gitaar alleen met het spelen van een Em in een andere stemming. Ik begon te spelen en van zelf kwamen de woorden weer binnenrollen. Snel opgeschreven want als ik te lang wacht ben ik ze kwijt. Het liedje emotioneerde me en kon het eerst niet zonder tranen uitspelen.

Het is een kort liedje en ik heb het opgenomen en er een filmpje bij gemaakt met foto's van mezelf door de jaren heen.

Enjoy!


 


Suddenly saw the Dragonfly pass by on social media. Something that is in the field, because the Dragonfly often stands for something new, a new beginning.

On Sunday afternoon I sat outside, watching the showers that were developing. Admire the power of nature! Suddenly I saw a large Dragonfly fly by. The Dragonfly kept flying in circles, then a little higher and then a little lower, what a beautiful sight it was.

When the rain started I went in and picked up my guitar. A while ago I discovered some nice sounds on my guitar just playing an Em in a different mood. I started to play and the words came back to me. Written down quickly because if I wait too long I will lose them. The song moved me and couldn't finish the first without tears.

It's a short song and I recorded it and made a movie with pictures of myself over the years.
 
Enjoy, Irene.

dinsdag 11 augustus 2020

Eigen songs en innerlijke stilte. Try-out 10 september.

 

Vorig jaar zei een vriendin Ingeborg Vooijs tegen mij toen er een spontane sessie ontstond: "ik zie jou gebogen zitten over een snaarinstrument en je zingt jouw eigen liedjes!" Ik weet niet meer wat mijn reactie was maar ik heb het wel onthouden, maar met "eigen liedjes" heb ik waarschijnlijk wel vragend gekeken. 

Tijdens mijn  meditaties in de avond begonnen er zo'n anderhalve maand geleden liedjes naar binnen te komen. Mijn instrumenten die altijd rond mijn meditatiekussen staan waarvan één de gitaar is moest ik oppakken en de akkoorden en woorden stroomden naar binnen. Wat een aparte ervaring. En het bleef maar stromen waar ik ook was buiten op de bakfiets (tegenwoordig heb ik altijd pen en papier bij me) het was niet te stoppen.

Inmiddels zijn er zo'n 8 songs ontstaan. Eerst ontstond er een een mantra Shri Ram, Jay Jay Ram na die uitbundig te hebben gezongen kwamen er meer door maar dan in het Engels, poëtische teksten en sterke boodschappen die op mezelf betrekking hadden. Het werden een soort van leidraden, daar waar ik me op dat moment in bevond werd doorgegeven. Ze zijn in het Engels omdat ik, maar dat is een waarschijnlijkheid, maar toen ik in 2014 een aantal herseninfarcten kreeg kon ik alleen nog Engels lezen. In die tijd las ik veel Engelse boeken. Toen de logopediste me vroeg om een Nederlanse tekst te lezen en te vertellen wat ik dan had gelezen kon ik het niet herhalen. Het heeft zich hersteld maar ik merk nog dat ik vaak in het Engels denk.

Tijdens de Zing Meditaties zing ik wel eens een aantal liedjes, nog steeds erg spannend want ik speel op een simpele manier gitaar, maar ook bemerk ik hoe de aanwezigen in een stilte terecht komen. Er wordt iets puurs aangeraakt. 

Een week geleden kreeg ik de boodschap om avonden te organiseren met deze songs en dan tussendoor de stilte in te gaan. Dit gaat vanzelf. Deze bijeenkomsten zal ik dan ook regelmatig gaan organiseren in mijn huis.

Een aantal titels van de songs zijn:

Take me home.

Earth Child.

Stand up in Love.

Dragon eyes.

Het is wel belangrijk dat je laat weten dat je komt dit in verband met het maximaal aantal bezoekers in mijn huis.

 De eerste try-out zal zijn op donderdag 10 september om 20.00 tot 21.30 uur. De donatie die ik vraag is 5 euro en natuurlijk is er na afloop weer thee en iets lekkers.

Email: lachendemaan@gmx.us. 

Irene Sweet Medicine.

 

 

 N.B.

Ingeborg Vooijs haar folder kan je vinden op facebook met Intuïtieve Healing. Emailadres is: j.vooijs@kpnmail.nl.

 

Last year a friend Ingeborg Vooijs said to me when a spontaneous session started: "I see you bent over a stringed instrument and you sing your own songs!" I don't remember what my reaction was, but I did remember it, but with "own songs" I probably looked questioning.

During my evening meditations, songs started coming in about a month and a half ago. I had to pick up my instruments that are always around my meditation cushion, one of which is the guitar and the chords and words flowed in. What a special experience. And it kept flowing wherever I was outside on the cargo bike (nowadays I always have pen and paper with me) it was unstoppable.

About 8 songs have now been created. First there was a mantra Shri Ram, Jay Jay Ram after singing it exuberantly, more came through but then in English, poetic lyrics and strong messages that related to myself. They became a kind of guidelines, where I was in at that moment was passed on. They are in English because I am, but that is a probability, but when I had several strokes in 2014 I could only read English. During that time I read a lot of English books. When the speech therapist asked me to read a Dutch text and to tell what I had read, I could not repeat it. It has recovered but I still notice that I often think in English.

During the Sing Meditations I sometimes sing a number of songs, still very exciting because I play the guitar in a simple way, but I also notice how those present end up in silence. Something pure is being touched.

A week ago I got the message to organize evenings with these songs and then go into the silence in between. This goes without saying. I will therefore regularly organize these meetings in my house.

Some song titles are:

Take me home.

Earth Child.

Stand up in Love.

Dragon eyes.

 

Irene Sweet Medicine.

 
 


zaterdag 16 mei 2020

Gate, Gate de hartsoetra.

Gate, Gate

Emptiness is form and form is emptiness.

Go, go beyond the highest reality. 

Go beyond enlightenment offering itself into itself.

Op zaterdag 6 juni is er een Mantrameditatie in de Wilgentuun in Wolphaartsdijk. Zie voor meer informatie bij de agenda.

vrijdag 15 mei 2020

Finding the Path. Improvisatie Irene en Sacha.

Op een verjaardag hebben Sacha en ik een klein privé concertje gegeven. Dit was erg leuk om te doen we zijn dan ook blij dat er wat opnames van zijn gemaakt.
Dit is een opname van ons improvisatie nummer: Finding the Path.
Enjoy!

Opnames: Adrie Rozendaal.

woensdag 15 april 2020

Agni Hotra vuurceremonie/ Agni Hotra fireceremony.

Elk jaar in April mag ik het heugelijke feit vieren dat ik geboren ben! Ik vier mijn verjaardag vaak alleen omdat ik dit fijn vindt. Nu in deze bijzondere tijd kreeg ik het idee om een vuurceremonie te houden. Het idee was geboren en ik vroeg Sacha punjari of dit mogelijk was. Hij was gelijk enthousiast en het bleek, dat ik precies 9 jaar geleden in 2011 ook een vuurceremonie had gehad op mijn verjaardag samen met destijds mijn goede vrienden.
Nu hebben we samen door de jaren heen heel wat vuurceremonies gegeven maar om dit te doen op jouw eigen geboortedag is toch weer apart!

Ik was ook een beetje opgewonden spannend wat er weer komen gaat en hoe de vuurceremonie zich gaat ontwikkelen.
Er stond een frisse wind op de tweede Paasdag, 13 april. Maar dichter bij het vuur, kreeg ik het toch al warmer.

Deze vuurceremonie was niet alleen voor mijn verjaardag maar ook voor de gehele mensheid en de aarde.
Toen alles gereed was ben ik eerst begonnen met de drum en het aanroepen van de hoeders van alle windrichtingen. Ook zag ik tijdens het drummen vele mensen verschijnen die niet meer in de fysieke vorm zijn, maar die ik wel heb gekend. Ik heb ze verwelkomd!

Na de openingsmantra's gingen we over tot het zingen van de Gayatri mantra 108 keer en mocht ik mijn wensen voor de wereld en mezelf kenbaar maken! Ik heb gehuild met het gebed voor de wereld en de mensheid, tijdens het zingen kreeg ik de slappe lach en kreeg de ervaring van de eenheid die er is. Wat een prachtige vuurceremonie is het geworden!
En ook aan deze ceremonie kwam een eind. Na een groot dank je wel aan iedere niet fysieke gast, sloten we de ceremonie af. En was het tijd voor een kop thee en een gebakje! Het heeft gesmaakt.

Mocht je na het lezen, denken dat is ook wel iets voor mij....dan kan dat. Samen met Sacha kan je een individuele vuurceremonie bijwonen met welk thema dan ook. Als je dit graag wilt kan je met mij contact opnemen via het email adres lachendemaan@gmx.us

For my friends abroad!

Every April I can celebrate the joyful fact that I was born! I often celebrate my birthday only because I like this. Now in this special time I got the idea to hold a fire ceremony. The idea was born and I asked Sacha punjari if this was possible. He was immediately enthusiastic and it turned out that exactly 9 years ago in 2011 I also had a fire ceremony on my birthday with my good friends at the time.
I was also a bit excited about what is to come and how the fire ceremony will develop.

Now we have given many fire ceremonies together over the years, but to do this on your own birthday is special again!

There was a breath of fresh air on Easter Monday, April 13. But closer to the fire, I got warmer anyway.

This fire ceremony was not only for my birthday but also for all humanity and the earth.

When everything was ready I first started with the drum and calling on the keepers of all directions. During the drumming I also saw many people appear who are no longer in physical form, but who I have known. I welcomed them!


After the opening mantras, we proceeded to sing the Gayatri mantra 108 times and I was allowed to express my wishes to the world and myself! I cried with prayer for the world and humanity, while singing I got the weak laugh and got the experience of the unity that is there. What a beautiful fire ceremony it has become.  And this ceremony also ended. After a big thank you to every non-physical guest, we closed the ceremony. And it was time for a cup of tea and a pastry! It tasted good.

If you think after reading, that is also something for me .... you can. Together with Sacha you can organize an individual fire ceremony with any theme. If you would like this, you can contact me at the email address lachendemaan@gmx.us


Irene Sweet Medicine.

zondag 1 maart 2020

HET LIED VAN DE ZIEL!
Wanneer je graag zingt en ook de uitdaging van vrij zingen durft aan te gaan is het Lied van de Ziel iets voor jou!


Wat gaan we doen? Allereerst wat oefeningen om de stem op te warmen. We gaan klanken zingen en voelen hoe de verschillende tonen resoneren met ons lichaam. We worden er van bewust dat we de klank zijn.

Stap voor stap komen we in de richting van het zingen voor elkaar. Een magische gebeurtenis wanneer je het ondergaat. De ziel weet het welke klanken geschikt zijn, het gaat van zelf zodra je de geest uitschakeld en het laat stromen. Vanuit de stilte ontstaat er iets nieuws.

Op zondagmiddag 29 maart vindt het plaats om 14.30 uur tot ca. 16.30 uur.... waarbij er ruimte voor uitloop aanwezig is.

Er is plaats voor 4 à 5 personen zodat iedereen ruimschoots aan bod kan komen. De plaats waar het wordt gehouden is Molendijk 1a in Kortgene. De donatie bedraagt 15 euro.

Voor informatie en aanmelden kan je contact met mij opnemen via het emailadres: morningstarr@gmx.com. Meedoen kan alleen nadat je aangemeld bent!

Na afloop is er tijd voor thee en iets te eten. 

Doe makkelijk zittende kleding aan en neem warme sokken mee.woensdag 12 februari 2020

Op 7 maart in de Grote Kerk, Beurs 't Westlicht.

Op zaterdag 7 maart ben ik weer te vinden op het podium in de Grote Kerk in Goes waar ik op zal treden op de Beurs van 't Westlicht. 

Ik kijk er weer naar uit om mijn klanken en mantra's te spelen!

 Blij om weer iedereen te ontmoeten!