Irene Brakman

Concerten songs from the Heart, Zingmeditaties, Klankmeditaties, Intuïtieve Kunst, Verhalen

vrijdag 20 mei 2022

Yogadag op 25 juni.

Aan deze Yogadag doe ik mee en verzorg ik aan het einde de klanksessie met diverse klank- en muziekinstrumenten en mijn stem. 

Opgeven kan via www.degardenofmala.nl


woensdag 27 april 2022

Zingmeditaties.

 

Zingmeditaties.


Wat is een Zingmeditatie? Ik heb het zo genoemd omdat er tijdens en na het zingen een verstilling optreedt in de geest.

Het is moeilijk uit te leggen wat een Zingmeditatie is, omdat wanneer je het meemaakt, je dan die ervaring krijgt die voor iedereen ook weer verschillend is.

Al zo'n 25 jaar werk ik met klanken en verschillende muziek- en klankinstrumenten. Toen ik nog in Kattendijke woonde organiseerde ik al bijeenkomsten ééns per maand op zondagen met zoals ik het toen noemde Sacrale Klanken. In het dorpshuis kwamen we bijeen soms met grote groepen. Veel mensen riepen dan: "Maar ik kan niet zingen!" Nou in eerste instantie praat je al en daar zit een melodielijn in, die ook weer per persoon verschillend is. Eigenlijk kan iedereen zingen. Vaak is in onze jeugd iets anders verteld, waardoor we de overtuiging hebben gekregen dat we niet kunnen zingen of dat wanneer we klanken uitstoten dat dit geweld doet aan de oren. De meningen van anderen kunnen erg verwoestend werken. Het is altijd belangrijk om met aandacht iets uit te spreken.

Nu organiseer ik dan de avonden twee keer per maand in Kortgene op Noord-Beveland. We zitten in de ruimte in een kring. We gaan de stilte in en ontspannen de schouders. Het is fijn wanneer je de ogen sluit en helemaal bij jouzelf komt. Je hoeft nooit alleen te zingen dus laat dit geen reden zijn. We beginnen met het opwarmen van de stemmen, een paar keer diep ademhalen, zodat de ontspanning komt. Veelal beginnen we met neuriën en later gaan we over tot het zingen van klanken.

Nadat onze stemmen zijn opgewarmd gaan we zingen vanuit het hart. Wat is dat zingen vanuit het hart? Het is weer terug gaan naar de onschuld van een kind en voelen welk lied jij vanuit jouw hart wil zingen. En dit doen we allemaal tegelijk. Wat een kakafonie zal je dan zeggen. Maar niets is minder waar. Wat de buurvrouw of -man zingt laat je voor wat het is. Jij zingt jouw eigen klanken, jouw lied zonder je iets van je naaste buren aan te trekken. Wat er dan op een gegeven moment ontstaat is een harmonie die niet onder woorden te brengen is. Dit omdat we allemaal met elkaar gaan resoneren. En natuurlijk botst het ook wel eens een keer maar heel snel gaat het dan weer over in een harmonie.

Het is een fantastische ervaring! Ik organiseer deze bijeenkomsten al zo'n twintig jaar denk ik, maar ik blijf me nog steeds verbazen over de mooie harmoniën die er ontstaan.

Wanneer jouw interesse is gewekt kan je in de agenda zien op de site wanneer de volgende avond weer wordt gehouden. Wel van te voren aanmelden want de ruimte is niet zo groot.

Tot Zings,

Irene.


What is a Singing Meditation? I named it so because during and after singing a stillness occurs in the mind. It is difficult to explain what a Singing Meditation is, because when you go through it, you get that experience that is different for everyone. 
 
I have been working with sounds and various musical and sound instruments for about 25 years. When I still lived in Kattendijke, I already organized meetings once a month on Sundays with what I called then Sacred Sounds. In the village hall we met sometimes with large groups. Many people would shout, "But I can't sing!" Well at first you are already talking and there is a melody in it, which again differs per person. Actually anyone can sing. Often in our youth something else has been told, which has given us the conviction that we cannot sing or that when we emit sounds it does violence to the ears. The opinions of others can be very devastating. It is always important to speak carefully. 
 
Now I organize the evenings twice a month in Kortgene on Noord-Beveland. We sit in a circle in a space. We go into silence and relax the shoulders. It's nice when you close your eyes and come completely to yourself. You never have to sing alone so don't let this be a reason. We start by warming up the voices, taking a few deep breaths, so that the relaxation comes. Usually we start with humming and later we move on to singing sounds. After our voices have warmed up, we will sing from the heart. What is that singing from the heart? It is going back to the innocence of a child and feeling which song you want to sing from your heart. And we all do this at the same time. What a cacophony you will say. But nothing is less true. You leave what the neighbor or neighbor is singing for what it is. You sing your own sounds, your song without caring about your nearest neighbours. What then arises at a given moment is a harmony that cannot be put into words. This is because we are all going to resonate with each other. And of course it sometimes clashes, but very quickly it turns back into harmony. It's a fantastic experience!
 
I've been organizing these gatherings for about twenty years I think, but I'm still amazed by the beautiful harmonies that are created. When your interest has been aroused, you can see in the agenda on the site when the next evening will be held. Sign up in advance because the space is not that big. 
 
See you Zings, irene.

woensdag 9 februari 2022

Naar binnen keren in de winter.

 

 

 


 

Het lijkt zo stil, maar van binnen borrelt er van alles.

Songteksten blijven doorkomen en nu zelfs af en toe in het Nederlands.

Het spelen met Marc stopte even vanwege een breuk in zijn hand en ik kreeg een abces in mijn kaak.

Wat doen we onszelf toch aan, riep ik uit.

De kalmte keert weer terug en gaan weer aan de slag. We spelen nu in 432 herz.

De Zingmeditaties blijven doorgaan.

 

It seems so quiet, but inside much is going on.

Songs keep coming though and now and then even in Dutch.

The playing with Marc stopped for a moment, because he broke a little bone in his hand and suddenly I had an inflammation in my cheek. 

I called out, why do we hurt ourselves so much?

The calm is returning and soon we will play again. This time in 432 herz.

The Sing meditations keep on going.


 

vrijdag 31 december 2021

Goede wensen voor 2022/Many good wishes for 2022.

 


Vanuit het donker komt het licht!

Voor iedereen een heel goed en krachtig Nieuw Jaar toegewenst!

Tot de volgende ontmoeting.

 

 

From the dark comes the light!

I wish for everyone a very good and powerful New Year!

Till we meet again.zondag 21 november 2021

Impressie November/Impression November.

In de week van 8 november, was ik weer te gast bij de Prana retreat van Amudra Madhura in Scharendijke. Wat een mooie groep mensen! Niet alleen daar een klankmeditatie gegeven, maar ook een avond met stembevrijding het was overweldigend.

Later in de week mocht ik nog te gast zijn in het weekend van Intuïtieve Ontwikkeling van Mieke Boot in Burgh-Haamstede. Wat ook weer een prachtige groep mensen. Zo heerlijk om daar de klankmeditatie te geven.

 


  


 Foto's en video: Amudra Madhura.

In the week of November 8, I was again a guest at the Prana retreat of Amudra Madhura in Scharendijke. What a beautiful group of people! Not only given a sound meditation there, but also an evening with voice liberation, it was overwhelming. 

 Later in the week I was allowed to be a guest during the weekend of Intuitive Development by Mieke Boot i Burgh-Haamstede. What a wonderful group of people. So wonderful to give the sound meditation there. 


Foto's: Mieke Boot.


zondag 31 oktober 2021

Concert in Brouwershaven, Songs from the Heart!

 

Concert in Brouwershaven.

op vrijdag 26 november om 20.00 uur.

Yoga centrum "Be Happy"

Op deze avond speel ik mijn eigen songs met begeleiding van Marc Baljeu op de gitaar.

Samen gaan we de stilte binnen.

Donatie bedraagt 15 euro, contant aan de zaal te verdoen.

Wil je er bij zijn, meld je dan even aan via lachendemaan@gmx.us

WELKOM!

woensdag 6 oktober 2021

Huiskamer oefenconcert op vrijdagavond 15 oktober om 20.00 uur in Kortgene.

Vrijdagavond geven we weer een huiskamer oefenconcertje in Kortgene.

Het begint om 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden omdat de plaatsen beperkt zijn!

Onderstaande video is opgenomen door Tinka Ruis, tijdens ons laatste huiskamer concert.
woensdag 15 september 2021

Huiskamer "oefenconcertjes" samen met Marc Baljeu.

 

 

 

Na ons fijne optreden in Finca Vrij in Scharendijke met eigen songs, hebben we gedacht dit smaakt naar meer. Nog steeds zitten er veranderingen in ons samenspel en dachten we gaan huiskamer "oefenconcertjes"organiseren. Op 24 september is dit al een feit, mensen zijn enthousiast en de aanmeldingen stroomden binnen. Nu is er niet zo veel plaats dus deze avond zit al vol.

Maar de trend is gezet en we zullen zeker nog meer van deze concertjes gaan organiseren. Ook is het mogelijk om ons in jouw huiskamer uit te nodigen. Nodig wat vrienden uit, prik een datum en wij kijken of dit kan ook voor ons mogelijk is.

Contact hier over kan via: lachendemaan@gmx.us.


After our fine performance in Finca Vrij in Scharendijke with my own songs, we thought this tastes like more. There are still changes in our playing together and we thought we would organize living room "practice concerts". This is already a fact on September 24, people are enthusiastic and registrations poured in. Now there is not much room so this evening is already full. 

But the trend has been set and we will certainly organize more of these concerts. It is also possible to invite us to your living room. Invite some friends, set a date and we'll see if this is also possible for us.

Getting in contact is possible: lachendemaan@gmx.us 

zaterdag 10 juli 2021

Concert in Finca Vrij met songs geïnspireerd op het leven.

 

Door Finca Vrij in Scharendijke ben ik uitgenodigd om een concert met mijn eigen songs te geven. Heel blij dat ik dit mag doen!

Op vrijdagavond, 6 augustus ga ik daar spelen en Marc Baljeu gaat mij vergezellen samen met zijn gitaar. 

Wij kijken er in ieder geval naar uit om daar te kunnen spelen.

Wil je daarbij zijn, dan is het fijn dat je dat aan mij doorgeeft. Dat kan via whatsapp 0633997441 of email lachendemaan@gmx.us.

De entree bedraagt 12,50 euro.

Tot 6 augustus in Finca Vrij!

donderdag 27 mei 2021

Een clip van het nummer "Traveling"/A clip from the song Traveling.

Tijdens een avond met lieve vriendinnen, vroeg ik of ze mijn nieuwe song Blackbird wilden horen. Mijn liederen geïnspireerd door het leven blijven stromen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dit nummer Blackbird houden jullie van mij tegoed. Daarna speelde ik het nummer Traveling en wist niet dat ik gefilmd werd omdat ik tijdens het spelen in mijn eigen wereld vertoef.

Hieronder een clip van het nummer Traveling.

Video opname: Laura Achterberg.


During a evening with dear friends, I asked it they wanted to hear my new song Blackbird. My songs inspired by my life, keep floating through me and that makes me very grateful. This song Blackbird, I will recorded it later. After that I played my song Traveling and I did not know that I was filmed because during playing I am always in my own world.

 

 
 
 Irene Brakman.

 

woensdag 19 mei 2021

Ik gaf mezelf de ruimte in liefde./I gave myself the space in love.

Op 10 mei werd ik uitgenodigd voor het geven van een soundhealing tijdens de pranic retreat van Amudra Marjan in Finca Vrij in Scharendijke.

Het werken met muziek- en klankinstrumenten doe ik al zo'n 25 jaar en toch is het iedere keer weer anders. Nu eindig ik ook met een aantal eigen geschreven nummers, die een paar maanden geleden zo rijkelijk door mijn heen kwamen en het is zelfs zo dat soms de teksten veranderen terwijl ik ze zing. Ik geef me zelf over en hoor wel wat er uit mijn mond vloeit.

Deze keer was het ook zo met de klank- en instrumenten, mijn overtuigingen waren zo dat ik het wisselen van de instrumenten zo stil mogelijk wilde doen. Deze keer liet ik het vloeien en het wisselen was hoorbaar en daardoor kwam er ook meer ontspanning. Ik moest om mezelf lachen dat ik na 25 jaar eindelijk zo ontspannen kon zijn dat het niet meer uit maakte. Je bent nooit te oud en ik blijf aan verandering onderhevig en dat houdt het spannend.

Het werd een liefdevol concert doordat ik mezelf de ruimte gaf in liefde kon de liefde overvloedig stromen. Dankbaar om het zo te mogen ervaren.

Recently I was invited to give a sound healing during Amudra Marjan's pranic retreat at Finca Vrij in Scharendijke. 
 
Met aan het einde van de foto reeks een clip van mijn nummer Child.
 
I have been working with musical and sound instruments for about 25 years and yet it is different every time. Now I also end with a number of self-written songs, which came through me so richly a few months ago and in fact sometimes the lyrics change while I sing them. I surrender myself and hear what flows out of my mouth. 
 
This time it was also the case with the sound and instruments, my beliefs were such that I wanted to change the instruments as quietly as possible. This time I let it flow and the switching was audible and that also resulted in more relaxation. I had to laugh at myself that after 25 years I could finally be so relaxed that it didn't matter anymore. 
 
You are never too old and I keep changing and that keeps it exciting. It became a loving concert because I gave myself space in love, love could flow abundantly. Grateful to be able to experience it that way.
 
At the end a clip from my song Child.
 


Foto's en video Amudra Marjan.